“ગુલાબ”

Uncategorized ગદ્ય ટચૂકડી વાર્તા 3688

 

રોજ તો એ ફૂલવાળા રાવજીકાકા સાંજે ધંધો કરીને આવે ત્યારે, પોતાની પાસે ગુલાબ વધ્યા હોય, એમાંથી એક ગુલાબ એમના પત્ની રમાકાકીના માથાના અંબોડામાં ટાંકી આપે. પણ.. પણ આજે તો વેલેન્ટાઈન-ડે હતો. આજે એમના બધા ગુલાબ વેચાઈ ગયા હતા. છતાંય કાકી ખુશ હતા. કેમ કે, એમના બધા ગુલાબ…

Yagnik Vaghasia (યાજ્ઞિક વઘાસિયા)

Yagnik Vaghasia (યાજ્ઞિક વઘાસિયા)

Made with by cridos.tech